Porrogi Bor és Pálinaverseny GDPR szabályzata

A Hétszergörbe Gazdakör GDPR szabályzata

A Hétszergörbe Gazdakör tájékoztatja a versenyein, rendezvényein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

A Hétszergörbe Gazdakör, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Hétszergörbe Gazdakör

Székhely: 8858 Porrog, Fő utca 1.

Adószám: 18903276-1-14

e-mail-cím: hetszergorbegazdakor@gmail.com

Fogalmak:

A jelen tájékoztatóban előforduló adatvédelmi szakkifejezések alatt a jogszabályok alapján az alábbiak értendők.

Személyek: érintett: azonosított vagy azonosítandó természetes személy

Adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Harmadik fél: az a természetes személy vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (ugyfelszolgalat@naih.hu) www.naih.hu 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36 1 391-1400). Ezen szervnél lehet adatvédelmi kérdésekben panasszal élni.

Legfontosabb egyéb fogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonostó, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, termesztés, összekapcsolás, korlátozás, törlés)

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés jogalapja

Versenyeinkre való nevezésével, rendezvényeinkre való regisztrációjával, hírleveleinkre való feliratkozásával ön szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online és offline nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk, ha marketingcélú e-maileket és SMS-eket küldünk. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken, rendezvényeken való részvételnek.

Más versenyző benevezése

A nevezési rendszer sajátosságaira tekintettel ügyfeleink számára biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollégáikat, stb. is benevezhessék versenyeinkre, rendezvényeinkre.

A Hétszergörbe Gazdakör ezért megadja a lehetőséget, hogy ügyfelei másokat is benevezzenek a versenyeire, rendezvényeire. Minden ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző személy rendelkezzék minden érintett hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez az esetek többségében nem szükséges az érintett írásos hozzájárulása, így ezt nem kérjük a közvetett módon benevezettek esetében sem.

Az adatkezelés célja és időtartama

A Hétszergörbe Gazdakör által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása,
 • ügyfeleink nevezéseinek rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, kimutatások összeállítása,
 • kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban az ötévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik csak 1 versenyre neveztek, és több éve nem volt új nevezésük.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha (1) az érintett vitatja az adat pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, (3) az érintett jogi igények érvényesítése céljából igényli az adatokat, de az adatkezelés célja már nem áll fenn, (4) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Marketingtevékenységünk bemutatása

Marketingtevékenysége keretében a Hétszergörbe Gazdakör

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 • célcsoportokat választ le ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, és akik számára az akciókat meghirdeti,
 • e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
 • SMS-ben reklámokat küld ki (csak kivételes esetekben),
 • felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat

Adattovábbítás külföldre

A Hétszergörbe Gazdakör semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit.

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. arany, ezüst, bronz, oklevél) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. leadott minta szám stb).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés során az ügyfeleink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül a Hétszergörbe Gazdakörbirtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.

Külön csoportot képeznek azok az ügyfeleink, akik csak hírlevelünkre vagy egyéb rendszeres kommunikációs eszközünkre, felületünkre iratkoznak fel, de nem regisztrálnak a nevezési rendszerbe és nem neveznek versenyre. Az ő esetükben csak a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail-címet, valamint a feliratkozás dátumát tároljuk.

Adatfeldolgozó partnereink

Versenyeink során a teljes anonimitást biztosítjuk a bírálók előtt, a leadott minták semmilyen módon nem azonosíthatók be. Bírálóink az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait nem adjuk át, a bírált tételeket a bírálati lapon értékelik, melyet kizárólag a szervező Hétszergörbe Gazdakör rendel hozzá a nevezőhöz a verseny után. Az elért helyezéseket, minősítéseket nem feltölti fel a szervező semmilyen online felületre, sem a  weboldalunkra nem tesszük közzé az eredménylistákat. Az elért eredményeket az ünnepélyes eredményhirdetésen hirdetjük ki, ahol mindenki a saját mintáinak a bírálati lapjait visszakapja. Amennyiben valaki ne vesz részt az ünnepélyes eredményhirdetésen, őt e-mailben és/vagy postai úton értesítjük a saját eredményéről.

Az adott rendezvényről más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

E-mailek és SMS-ek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

 • az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
 • a sikeres nevezésről (a nevezési díj, minták beérkeztét követően),
 • a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról, támogatói tartalmakról
 • az versenyek után (eredményközlő levél),
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

SMS-t küldhetünk az alábbi esetekben

 • nevezéssel kapcsolatos határidő vagy egyéb, a verseny szempontjából fontos határidő, mérföldkő közeledtéről
 • rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a versenyzőket az idő rövidsége miatt nem tudjuk másképp értesíteni (pl. covid miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt, eredményhirdetést stb).

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval vagy külön e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez gazdakörön belül csak azon személyek jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • a neveztetők és adatrögzítők,
 • a rendszergazda és az adatbázis kezelője,
 • a pénzügyi dolgozók,
 • a marketinges dolgozók.

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.palinka-videk.eu és más weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. kategóriába sorolás, eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:

 • teljes név
 • állandó / levelezési cím,
 • telefonszám,
 • e-mail-cím,
 • főzés típusa: magán, bér vagy kereskedelmi főzde
 • céges adatok (kereskedelmi főzdék esetében név, adószám, székhely)
 • kér-e információs anyagokat, e-maileket az elkövetkezendő versenyekről, lehetőségekről,
 • számlázási név és cím, amennyiben eltér nevezőtől

Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:

 • befizetett nevezési díj, kedvezménytípus, fizetési mód és dátum
 • a nevezés, a visszaigazolás ténye és dátuma
 • cégnév (amennyiben a cég finanszírozza a nevezését vagy cégeknek kiírt kategóriában indul),
 • oklevélre írandó név (nem kötelező),
 • Nevezett párlat adatai (név, évszám, kategória, alkoholfok, típus)
 • egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. problémás befizetés tisztázása, nevezés módosítása stb.).

Adatok törlése

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása után is fenntartjuk azt a jogot, hogy azon adatokat továbbra is tároljuk, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeink érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit).

Csak azon ügyfelek adatait tudjuk teljes mértékben törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vettek részt rendezvényeinken, azaz csak regisztráltak rendszerünkben. Aki személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, a nevezések során megadott elérhetőségeket, a cég adatait, a számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre, de nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit.

Sütik használata a weboldalon

Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni önnek weboldalunk használatát.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
PHPSESSID A weboldalon a munkamenet azonosítására szolgáló süti A böngészőablak bezárásáig
cookiebar A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti 12 hónap

 

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
_ga A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_gid A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 24 óra
_ga A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_gads A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
_utma A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_utmb A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 30 perc
_utmc A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
_utmz A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 6 hónap

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a Hétszergörbe Gazdakör vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gazdakör Elnökével, valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Hétszergörbe Gazdakör problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A Hétszergörbe Gazdakör kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Szabályzat letöltése:

GDPR szabályzat hétszergörbe gazdakör

Bográcsétel főzőverseny 2022

📣📣📣Figyelem, figyelem 📣📣📣
Várjuk azon baráti, családi, munkahelyi csapatok jelentkezését, akik egy kellemes nyárvégi főzőcskézés eredményét szívesen megmérettetnék másokéval!🤩🤩🤩
Mit kell ehhez tenned?
Szedd össze a kis csapatodat és küldjétek be jelentkezéseteket augusztus 16-ig! 🍲🥘
Nevezési díj: NINCS sőőőőőt, husit és tűzifát adunk! 🔥🍗🍖
Nektek már csak a többi titkos alapanyagot, a főzéshez szükséges kellékeket (pl bogrács, evőeszközök stb) és természetesen a fergeteges jókedvet kell hoznotok!
Nevezési lap letölthető 👇

A nevezési lapot kérjük 2021. augusztus 16-ig

e-mail: traktorversenyporrog@gmail.com elküldeni. A versenyen készítendő ételek receptjét a nevezési lappal együtt szíveskedjen elküldeni.

Jelentkezést csak írásban fogadunk el.

A rendezvény napján helyszíni nevezésre nincs mód.

A résztvevőknek csapatonként 3 kg húst és tűzifát biztosítunk.

A főzéshez szükséges eszközöket és áramot szervező nem ad.

Speciális hús igényt nem tudunk kielégíteni. Alap hús választék: csirke, sertés, marha

IV. Traktor találkozó Porrogon

Idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre a Traktor Találkozó Porrogon.

Idén is várjuk az érdeklődöket színes kulturális programjainkra és traktoros látványosságokra.

Rendezvény időpontja: 2022.08.21. VASÁRNAP
Helyszín: Porrog, focipálya
Kapcsolat: 20/969-1233 vagy traktorversenyporrog@gmail.com

Lehetőség van a rendezvényre traktorral érkezni és az érdeklődőknek megmutatni gépét, valamint a traktoros versenyen indulni. A jelentkezés során kérjük megjelölni, milyen céllal érkezik hozzánk. A helyszínen való nevezésre – az előzetes jelentkezéseket figyelembe véve – csak korlátozott számban, vagy egyáltalán nem lesz lehetőség.

A jelentkezési lapot szíveskedjen online 2022. augusztus 15-ig kitölteni!

Jelentkezési lap

Egy traktorral több versenyző is indulhat a versenyen, ehhez a géptulajdonos írásos hozzájárulása szükséges, melyet kérünk hozzanak magukkal. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, melyről köteles a verseny előtt írásban is nyilatkozni a helyszínen.

A kiállítókat és versenyzőket 08.21 (vasárnap) 11:00-11:30 között várjuk a porrogi malomhoz, ahonnan közösen vonulunk a rendezvény helyszínére.

Korábban járnak a hulladékgyűjtő autók

Korábban járnak a szemetesautók!

A szolgáltató értesíti a lakosságot, hogy mind a kommunális, mind a szelektív hulladékszállítás kapcsán az autók korábban kezdik a begyűjtéstreggel 6⃣:0⃣0⃣ órától, így egy órával előbb ott vannak mindenhol. Ezt vegyék figyelembe a hulladékok kihelyezésekor❗

hirdetmény letöltése: korábbi_hulladékszállítás

 

A legszebb konyhakertek 2022

Porrog Község Önkormányzata meghirdeti

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei  Magyar Örökség díjas országos programhoz  meghirdeti Porrogon

„A legszebb konyhakertek” programot

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő:  2022. június 15.

Jelentkezési lap letölthető innen: Porrog – Jelentkezesi lap 2022

vagy kérhető és leadható:

Teleház, 8858 Porrog, Fő u.26.

Részletes felhívás: Porrog – Megh+plakat_2022

Nevezési kategóriák
Balkon: Erkélyen kialakított
Zártkert 1. – Zöldséges
Mini: 10 – 50 m2
Zártkert 2. – Gyümölcsös
Normál: 50 m2 felett
Zártkert 3. – Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek
A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés:
2022. augusztus 21. – Traktor találkozó

Madarász Zoltán
polgármester

 

Lomtalanítás 2022

LOMTALANÍTÁS 2022
2022 évi lomtalanítási akció Porrogon június 10-én, pénteken lesz
A lomhulladékot 2022. Június 10-én pénteken reggel, 7:00 óráig helyezze ki az ingatlana előtti közút mellé olyan módon, hogy az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.
A lomtalanítás során a lom továbbra sem tartalmazhat:
🚫 háztartási szemetet,
🚫 építési törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat)
🚫 elektromos készüléket,
🚫 veszélyes hulladékot.
Kizárólag attól az ingatlantól szállítunk el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti és a számlákat kiegyenlítette!
Hirdetmény letölthető:

Kötelező eb nyilvántartásba vétel 2022. március 1-ig

Tisztelt Lakosok!

A törvényi kötelezettségnek eleget téve Porrogon is kötelező az ebek nyilvántartásba vétele 2022. március 1-ig. Az ehhez szükséges kitöltendő nyomtatványt mindenki hamarosan a postaládájában megkapja.

FONTOS: minden 4 hónaposnál idősebb eb esetében külön-külön adatlapot kell kitötlenie a tulajdonosnak!

A visszaküldési határidő MÁRCIUS 1, melyet postán, személyesen vagy a falugondnok által lehet megtenni.

Az ebösszeírásról szóló jegyzői tájékoztató és a kitöltendő nyomtatvány innen tölthető le: eb_nyilvantartas