TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 „Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben”

Kedvezményezett neve: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

·         a projekt címe: Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

·         a szerződött támogatás összege: 59 936 840 Ft

·         a támogatás mértéke (%-ban): 100,00

·         a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.

·         projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a Csurgói járás községeinek (15 település) közösségeinek fejlesztése, ezen belül a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése, valamint a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése.

A konzorciumot 15 önkormányzat alkotja. A fejlesztett terület lakosainak száma 10.549  fő (KSH, 2015.01.01.). A konzorciumot alkotó települések közül egyikben sem éri el a lakosok száma a 2.499 főt. A projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamatok valósulnak meg melyek erősítik a helyi identitást, kommunikációt és együttműködést, a közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásán keresztül a települések bevonódnak a járási közösségfejlesztési folyamatba, ezen kívül bűnmegelőzési- és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg járási szinten, melyekhez stratégia is készül.

A projekt részcéljai:

az egyes települések közösségeinek, identitásának fejlesztése helyi, településen belüli programokkal,

• a községek helyi civil társadalmának, a civil aktivitásnak erősítése,

• a település(ek)hez és a térséghez való kötődés megerősítése,

• a helyi programokon keresztül a járás községeinek egy olyan fórum biztosítása, ahol járási szinten alakul ki párbeszéd és együttműködés a 15 község között,

• közös, járási szintű együttműködés megerősítése,

• közösségfejlesztési folyamatot generálni és menedzselni tudó hozzáértő kulcsemberek elérhetővé tétele a Csurgói járásban képzések segítségével,

• közösségi tervezési folyamat eredményeként létrejövő helyi cselekvési terv létrehozása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

 

Pályázati felhívás – diák és szabadidősportok támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot ír ki diák és szabadidősportok támogatására

Pályázatot nyújthat be:

 • a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzatai közül: Csurgó, Csurgónagymarton, Őrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta és Zákányfalu önkormányzatai – amennyiben megfelelnek a Csurgó Kistérségi Sportalap Szabályzatban foglalt feltételeknek
 • a fent felsorolt önkormányzatok által fenntartott intézmények
 • a fent felsorolt önkormányzatok területén bejegyzett diák és/vagy szabadidősport tevékenységet folytató civil szervezetek

Igényelhető összeg: max. 60 000 Ft/pályázó

Támogatási intenzitás: 100%

Beérkezési határidő: 2019. április 1.

Benyújtás módja: A kitöltött és aláírt „Támogatás igénylő formanyomtatvány”-t az összes melléklettel együtt zárt borítékban, személyesen vagy ajánlott küldeményként juttassa el a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre.

A borítékra írja rá: „Kistérségi sportalap pályázati dokumentáció – 2019”.

Döntés időpontja: legkésőbb 2019. május 31.

Finanszírozási időszak: A pályázat benyújtásától legkésőbb 2019. december 31. napjáig terjedő időszak

A támogatással való elszámolás határideje: 2020. január 31.

Bővebb információ a „Csurgó Kistérségi Sportalap Szabályzat”-ban található, mely az igénylési formanyomtatvánnyal együtt elérhető:
• személyesen: Berta-Szabó Georgina, Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
• web: www.csurgoikisterseg.hu
• e-mail: terseg@csurgo.hu
• Tel: 82/471-388

Csurgó, 2019. március 8.

Füstös János
elnök

Igénylő formanyomtatvány – diák és szabadidősportok támogatása 2019

Hirdetmény – Erdőlátogatási tilalomról

Hirdetmény

        A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Iharosi erdészete

2018. szeptember 01-től  2018. szeptember 29-ig az Iharosi és Zsitfai vadászterületére erdőlátogatási korlátozást rendelt el.

A korlátozás délután 15:00 órától másnap reggel 9:00 óráig tart.

Ezen idő alatt az erdőterületet látogatni tilos!

A tilalom megszegői 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatók!

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Őszi lomtalanítás – 2018.09.11.

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit  Kft Porrog községben 2018. évi őszi lomtalanítási akcióját

2018. szeptember 11-én, kedden tartja.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint, a feleslegessé vált háztartási lim-lomot, az ingatlana előtti közút mellé kihelyezni szíveskedjék a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig oly módon, hogy az könnyen elszállítható legyen és a közúti forgalmat ne akadályozza. A kisebb méretű lomot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. az idei évtől az ingatlanhasználók részérre hulladékudvarban biztosítja az elektronikai hulladék (TV, hűtő,háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5db személyautó gumi átvételét. Képcsöves elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában (2018.09.07-2018.09.28 között) vesznek át.

A hulladékudvar címe: 8840 Csurgó 0400/1 hrsz.(Szennyvíztelep mellett)

A közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2018. március 31. előtt kiállított számlákat kiegyenlítette.

Pályázat – Porrogi Aprajafalva Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

a

Porrogi Aprajafalva Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör: óvodapedagógus

Vezetői megbízás időtartama. a vezetői megbízás határozott időre 2018. augusztus 1 – 2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 8858 Porrog, Fő utca 55.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. CXC törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
 • Pedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú területen vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Gyermekszeretet, elhivatottság;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván, vagy az igénylését igazoló feladóvevény másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388/112-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (8858 Porrog, Fő utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: POR/83/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Fábián Anita jegyző Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázati kiírás további közzétételi helye:

 • gov.hu
 • Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
 • Társulásban résztvevő településeken szokásos módon (pl. faliújság)

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás Társulási-tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Hirdetmény – hulladékudvar nyílt Csurgón

A közelmúltban átadásra került Csurgó városában ,  az  Európai Unió támogatásával  megvalósult hulladékudvar, melyet a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. üzemeltet.

A létesítmény 29 település, köztük Porrog lakóinak biztosít lehetőséget a birtokukban lévő hulladékok elhelyezésére.

A hulladékudvarban a szelektíven gyűjtött hulladékok ( papír, műanyag, üveg, fém ), zöldhulladék, nagyméretű hulladékok ( személyautó gumiabroncs ), háztartási elektromos, és elektronikai készülékek, és veszélyes hulladékok helyezhetőek el.

A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány bemutatása szükséges. Ezt az indokolja, hogy a hulladékszállítási díjjal tartozók a hulladékudvar adta lehetőséggel, – tartozásuk rendezéséig –  nem élhetnek.

A  lakosság számára a hulladékudvar keddi és pénteki munkanapokon 8:00 – 14:00 óra közötti időtartamban van nyitva.